Päijät-Hämeen Potilastuki ry

Toimintasuunnitelma 1.1.2012–31.12.2012

Yhdistys jatkaa Päijät-Hämeen ja ympäristön alueen reumasairauksia ja muita kroonisia sairauksia sairastavien ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukemista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä vertaistuki illanviettoja. Lisäksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa.

Solmii kontakteja muihin terveydenhuollossa / kolmannessa sektorissa toimiviin  yhdistyksiin ja yhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea ja ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisi.

Tulevana toimintakautena yhdistys viestittää toiminnastaan oman kotisivustonsa kautta ja pyrkii etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien ja keräysten järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.

Yhdistys jatkaa kuluvana vuonna alkanutta yhteistyötä Päijät-Hämeen keskussairaalan reumapoliklinikan ja paikallisten taiteilijoiden kanssa , järjestämällä kuukausittain vaihtuvan taidenäyttelyn reumapoliklinikan tiloissa.

Yhdistys pyrkii myös kehittämään omaa vertaistukitoimintaansa ja tarvittaessa kouluttamaan omia jäseniään vertaistukihenkilöiksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään erikseen määriteltävä määrä jäsenkokouksia joiden yhteyteen pyritään järjestämään kiinnostavia ulkopuolisia puhujia esimerkiksi PHKS:sta ja Kelasta ja muista alan hoito- ja kuntoutuslaitoksista sekä muista tukiyhdistyksistä.

Hallitus kokoontuu lisäksi tarpeen vaatiessa.

Jäsenistö

Jäsenhankintaa (yhdistys- ja kannatusjäsenet) pyritään jatkamaan ja aktivoimaan tulevan toimintakauden aikana.

Talous

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta.

Mahdollisten tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat ja riskikartoitukset. Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään sääntömääräisissä kokouksissa.

Perityistä jäsenmaksuista pidetään yllä kirjanpitoa.

 

MUU TOIMINTA

Koulutukset

PHPT ry kartoittaa edelleen mahdollisuutta järjestää esim. maksullisia kaikille avoimia seminaareja / luentoja tulevan toimikauden aikana.

Jäsenistölle tarjotaan pieniä koulutustilaisuuksia jäsenkokousten yhteydessä asiantuntijaluentoina.

Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia koulutuksen annista.

Julkaisutoiminta

Mahdollisista tehtävistä julkaisuista ja mainoksista sovitaan yhdistyksen sääntömääräisissä- tai hallituksen ylimääräisissä kokouksissa.

Yhdistyksen nettisivustoa ylläpidetään säännöllisesti.

 

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa PHPT ry:n toiminnasta muiden yhdistysten kokouksissa. Kontakteissa hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin.

Ollaan järjestettävistä tapahtumista yhteydessä mahdollisimman moneen mediaan.
(lehdet , paikallisradio jne.)

Sisäinen tiedottaminen

Tulevan toimikauden aikana jatketaan käyttöön otettujen kotisivujen käyttöä sisäisessä tiedottamisessa.

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse. Muu kokousmateriaali tuodaan kokouksiin paperitiedotteina.

 

Hyvät yhdistyskäytännöt luovat pohjan hyville tuloksille

 

Lahdessa 21.9.2011